Op 24 januari jl. heeft de kerkenraad besloten het beroepingswerk officieel te starten. In de vorige kerkklank is voornamelijk aandacht besteed aan de voorbereidende werkzaamheden van de voorbereidingscommissie, in deze kerkklank geeft de kerkenraad een beeld over de verdere voortgang van die werkzaamheden en over de concrete stappen die zijn gezet.

De kerkenraad heeft de volgende leden van de beroepingscommissie benoemd:

 • Voorzitter
  Nico Altena.
  Hij zit namens de midden-generatie leden van de gemeente.
 • Secretaris
  Roelof Prins.
  Hij zit namens de oudere-generatie leden van de gemeente.
 • Alg. Adjunct
  Gerrit Meier.
  Hij zit namens de midden-generatie leden van de gemeente.
 • Lid
  Heddy van de Velde.
  Zij zit namens de oudere-generatie leden van de gemeente.
 • Lid
  Sikko Smit.
  Hij zit namens de midden-generatie leden van de gemeente
 • Lid
  Alien Moltman. Zij zit namens de jongeren generatie van de gemeente.
 • Lid
  Judith Hamhuis.
  Zij zit namens de jongeren generatie van de gemeente.
 • Consulent
  Ds. Hetty Boersma, predikant van de protestantse gemeente in Gramsbergen.

De beroepingscommissie werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, volgens een gezamenlijk opgemaakt protocol en taakomschrijving.

De doelstelling van de commissie is dat de beoogde predikant(e) of proponent zoveel als mogelijk voldoet aan de door de kerkenraad opgestelde profielschets. Deze schets is elders afgedrukt in deze kerkklank.

Inmiddels is ook formeel bij het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken de verklaring aangevraagd die duidelijk maakt dat wij als gemeente voldoende financiële draagkracht hebben om een beroep te kunnen uitbrengen. Hierbij moesten wij nog al wat stukken overleggen, maar dat is gelukt! (zie ook de vorige kerkklank!) Midden of uiterlijk eind februari verwachten wij hierop antwoord te krijgen. Bij een positief besluit op onze aanvraag kan eindelijk de vacature open worden gesteld en de advertentie worden geplaatst op de landelijke site van de PKN.

Intussen hoeven wij niet stil te zitten en mogen wij ons oriënteren op mogelijk kandidaten, die tenminste al 4 jaren zijn verbonden aan een bepaalde gemeente. Ook u als gemeentelid kan ons hierbij helpen. Vanaf 1 februari kunt u namelijk namen opgeven van geschikt geachte predikanten(m/v). Deze opgaven moeten voorzien zijn van een motivering of argumentatie en van de naam van degene die de opgave doet en kan worden in gediend bij onze voorzitter Nico Altena.

Laten we elkaar veel succes toewensen in de komende tijd!

Een hartelijke groet namens de Beroepingscommissie.