Protestantse Gemeente Bruchterveld.

Algemeen.
De profielschets van de te beroepen predikant is nauw verbonden aan het profiel van de Protestantse Gemeente in Bruchterveld en Ebbenbroek en dient daarom in samenhang gelezen te worden. De visie en beleidsplan, die zijn terug te vinden op onze website, spelen een belangrijke rol.

Wat zoeken wij in de persoon als predikant?

Wij staan open voor een man/vrouw of een echtpaar, eventueel een beginnend predikant!

Persoonlijke eigenschappen:

De predikant is competent in de omgang met mensen. Dit betekent dat hij/zij laagdrempelig is, een bruggenbouwer, met een gevoel voor diversiteit. Hij/zij heeft hart voor het evangelie. Ook eigentijdse uitstraling en samenbindende vaardigheden vinden we belangrijk. Door overzicht en een natuurlijke houding kan hij/zij goed samen werken met diverse geledingen binnen onze gemeente. Hij/zij kan boeiend en bindend presenteren. Hij/zij weet zich geroepen door God en is een persoonlijkheid. Door deze eigenschappen weet de predikant op een prettige manier om te gaan met de vrijwilligers. In overleg en samenwerking met de kerkenraad kan hij/zij zijn/haar werkzaamheden op een goede en plezierige manier verrichten.

Wat moet een predikant in onze gemeente kunnen?

De deskundigheid van de predikant moet uitstralen in de interactie met de gemeente tijdens, maar ook na kerkdiensten. De predikant moet in staat zijn om de Bijbel uit te leggen met het oog op het leven in deze tijd met de daarbij horende maatschappelijke problemen. De predikant moet in toegankelijke taal naar mensen in alle leeftijdscategorieën kunnen communiceren. Graag zien we een predikant die zijn/haar kennis en vaardigheden op een doordachte en ervaringsgerichte manier kan toepassen in de volle breedte van het gemeentewerk.

De predikant helpt ons bij de volgende prioriteiten

  1. Het uitbouwen en verder ontwikkelen van eigentijdse vormen van vieren en ontmoeting met het oog op alle generaties.
  2. Het creëren van ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving en het daarover met elkaar in gesprek blijven.
  3. Het stimuleren van de aandacht voor elkaar via pastoraat, kringwerk en andere activiteiten en ontwikkelen nieuwe vormen van onderling pastoraat.

Wat zijn de taken van de predikant in onze gemeente?

Erediensten

• Schenkt aandacht in een heldere prediking, toegepast naar deze tijd en cultuur, aan geestelijke vragen van gemeenteleden van alle leeftijden. • Zet in de prediking de gemeente aan tot nadenken en reflectie op eigen handelen in relatie tot de huidige maatschappij. • Stimuleert de gemeente op allerlei wijzen tot verbreding, verdieping en beleving van het geloofsleven. • Weet in zijn prediking actualiteit goed te verwerken en houdt de preken kort en bondig. • Is in staat op verantwoorde wijze, duidelijk en praktisch, Gods Woord te brengen. • Spreekt de gehele gemeente aan, met bijzondere aandacht voor jongeren en jonge gezinnen. • Wil de huidige liturgische vormgeving van de eredienst zowel voortzetten als vernieuwen. • Heeft affiniteit met en aandacht voor het muzikale en begeleidende aspect van de liturgie en weet dit goed te integreren in de vormgeving van de erediensten.

 Jeugd

• Is actief betrokken bij de vrijwilligers in het jongeren werk binnen onze gemeente en is voor deze groep een stimulator en inspirator. • Geeft zelf de belijdeniscatechese. • Spreekt de taal van jeugd en jongeren.

 Pastoraat

• Verdiept zich in en wil onderdeel zijn van de Bruchterveldse en  Ebbenbroekse samenleving. • Neemt een deel van het (ouderen) pastoraat voor zijn of haar rekening. • Zoekt ook contact met leden, die de erediensten niet of minder frequent bezoeken. • Beheerst de pastorale vaardigheden om te luisteren, te troosten en ook de mensen ‘aan te spreken’; is een betrokken predikant met belangstelling en deskundigheid voor pastorale vragen. • Stemt regelmatig af met ambtsdragers in wijkoverleg en weet hierbij te inspireren. • Is betrokken bij bijzonder pastoraat, zoals ziekte, stervensbegeleiding.

 Evangelisatie/Zending

 • Kan de gemeente ondersteunen en begeleiden in missionaire en pastorale contacten. • Stimuleert de aandacht voor Gods wereldwijde kerk door acties, ondersteuning gemeenteleden, contacten met buitenlandse gemeenten, etc. • Weet goed om te gaan met gemeenteleden en bezoekers van de erediensten die geen kerkelijke achtergrond hebben. • Is bereid contacten te onderhouden met omringende gemeenten. • Heeft oog voor de burgerlijke gemeente en is “zichtbaar” in Bruchterveld/Ebbenbroek.

Slotwoord

Ondanks alle veranderingen blijven Bruchterveld en Ebbenbroek een hechte gemeenschap. Echter de veranderingen (toekomstige ontwikkelingen in kerk en gemeente) vragen flexibiliteit en creativiteit van de predikant. We willen niet alleen naar binnen gericht zijn, maar zeker ook naar buiten, is dat niet de grootste uitdaging binnen de Kerk van Jezus Christus in deze tijd?