Burgerlijke Gemeente.
Bruchterveld en Ebbenbroek maken onderdeel uit van de gemeente Hardenberg en ligt in het noordoosten van de provincie Overijssel. Het gemeentehuis staat in de op ca 8 kilometer afstand gelegen stad Hardenberg met een grote middenstand en veel voorzieningen met betrekking tot onderwijs, sport en zorg. De dorpskernen Bruchterveld en Ebbenbroek hebben een inwoneraantal van ongeveer 1250.

In het centrum van Bruchterveld staat het multifunctioneel gebouw ”De Heujmansbelt” met sportzaal en ontmoetingsruimten voor o.a. kinderopvang, etc., gekoppeld aan de Chr. Basisschool ”De Wiekslag”.  Op circa 4 kilometer afstand in de nabij gelegen woonplaats Bergentheim zijn de huisarts, fysiotherapie en thuiszorg gevestigd. Voor het voortgezet onderwijs is men aangewezen op Hardenberg.

In Ebbenbroek staat het gemeenschapsgebouw ”Ons Gebouw”, waar o.a. buurtactiviteiten plaatsvinden en ook gelegenheid is op elkaar te ontmoeten, vlak naast de uitspanning “De Uitdaging”, gevestigd in een oude openbare basisschool .

Veel inwoners hebben hun werk buiten Bruchterveld. Vanaf Hardenberg is openbaar vervoer aanwezig in de vorm van treinverkeer: je bent in minder dan drie kwartier in Zwolle, Emmen of Almelo. Daarnaast rijdt er een buurtbus voor bezoek in al de omliggende plaatsen. Vanuit Bruchterveld rijdt men met de auto in ongeveer een uur naar grotere steden zoals Zwolle, Almelo, Assen of Groningen.

De gemoedelijkheid, de ruimte en het mooie landschap met vergezichten maken Bruchterveld en Ebbenbroek tot een fijne plaatsen om te wonen.

Kerkelijke Gemeente.
De Protestantse Gemeente Bruchterveld (verder genoemd PGB) maakt gebruik van een, nog niet zo lang geleden gemoderniseerd, kerkgebouw De Ark met vergaderruimten en is gebouwd in 1932 en gelegen in het centrum van Bruchterveld.  Het kerkgebouw is voorzien van beamerschermen en leent zich, naast de reguliere diensten, uitstekend voor trouw- en rouwdiensten. Op loopafstand staat een ruime goed onderhouden pastorie met een ruime tuin op het zuiden. De wekelijkse zondagse diensten beginnen om 10.00 uur en op gezette tijden om 19.00 uur. De PGB is een pluriforme dorpsgemeente. Traditie en vernieuwing gaan hand in hand. Onze gemeente heeft een vacature voor 0,7 fulltime predikant.

Visie PGB……wij als gemeente:

  • leven vanuit vertrouwen in onze Heer;
  • blijven ruimte geven aan elkaar zodat God ieders leven kan laten bloeien en dat ieder zijn/haar talenten kan inzetten voor het Rijk van God;
  • vinden omzien naar elkaar belangrijk;
  • houden gevarieerde kerkdiensten en blijven over de inhoud daarvan in gesprek met elkaar, traditie en vernieuwing gaan daarbij hand in hand;
  • vinden het belangrijk dat alle leeftijdsgroepen op welke manier dan ook betrokken zijn bij onze gemeente.

Inhoudelijk.
De gemeente bestaat uit 637 geadministreerde leden verdeeld over 274 adressen en is verdeeld over 4 wijken. Voor deze wijken zijn wijkouderlingen aangesteld, die elk een wijk coördineren waarin (pastorale) bezoekmedewerkers, contactpersonen en diakenen samen zorgdragen voor het “omzien naar elkaar”. Omdat het vinden van ouderlingen en bezoekmedewerkers, maar ook overige kerkenraadsleden,  steeds moeilijker wordt, zoeken we naar andere manieren om het wijkwerk in te vullen, waarbij we rekening willen houden met de wensen en behoeften van de gemeenteleden. Er bestaat een verscheidenheid aan opvattingen. Dit betreft niet alleen de geloofsbeleving, maar ook de bereidheid om actief deel te nemen aan het kerkelijke activiteiten, vooral als dit om kortlopende projecten gaat.

We hebben een actieve en enthousiaste jeugdcommissie die in ons toekomstplan ambitieuze doelen heeft gesteld om het jeugdwerk vlot te trekken en/of in goede banen te leiden, concreet betekent dat: *biedt een vorm van kindernevendienst aan *houdt gezinsvieringen* behoudt Kerk op Schoot diensten zoals het nu draait *kindercatechese* contacten met basisschool *catechisatie 12 jaar en ouder.

In het toekomstplan van onze gemeente is ter verkrijging van de betrokkenheid 20 – 50 jarigen ook een aparte paragraaf opgenomen. Dit beleidsdoel fungeert als aanjager voor het jeugdwerk. Verwezen wordt naar de door de Kerkenraad geaccordeerde notitie Toekomst Kinderwerk, hierin staanaanbevelingen om de betrokkenheid van de midden generatie te vergroten. Genoemd worden: *verandagesprekken en gesprekswandelingen*aanbevelingen voor de kerkdienst voor preek en/of muziek*meedoen aan organisatie van kerkdiensten*een app groep onderhouden voor onderling contact

Voor de oudere generatie zijn er gespreksgroepen. Er is  een oudercomité, die opgezette tijden gedurende het kerkelijke jaar activiteiten voor ouderen ontplooit. In ons toekomstplan is de ambitie opgenomen om, via een nieuw op te richten taakgroep ouderen, dit werk breder in onze gemeente bekend te maken en te stimuleren, teneinde meer deelname aan de activiteiten te bewerkstelligen.

Verder is er een kerkkoor, zanggroep en zijn er individuele gemeenteleden die de gemeente ondersteunen bij de samenzang in kerkdiensten.

Het blijft een uitdaging om alle doelgroepen te mobiliseren voor deze verscheidenheid aan activiteiten. Gemeenteleden worden gestimuleerd om invulling te geven aan de erediensten. De ZWO zet zich in voor laagdrempelige diensten. Ook zoeken we naar verbinding en samenwerking met niet-kerkelijke inwoners binnen Bruchterveld en Ebbenbroek. Het is te verwachten dat er uiteindelijk een kleinere, maar wel bewuste, kerkelijke gemeenschap actief zal blijven. We zullen in de toekomst dan ook keuzes moeten maken, gebaseerd op beschikbare menskracht en financiële middelen.

In het toekomstplan van de Protestantse Gemeente Bruchterveld 2021 – 2025 zijn 39 actiepunten opgenomen waar we de komende jaren aan willen werken. Binnen onze kerkelijke gemeente hebben we op basis van bovengenoemde visie een actielijst opgesteld, waar we samen als kerkenraad en gemeente aan (gaan) werken. Graag verwijzen we naar het beleidsplan op onze website, waarin de aanleidingen en de geformuleerde actiepunten staan toegelicht.

Slotwoord.
De PGB kent vele betrokken leden, staat positief tegenover nieuwe ontwikkelingen. Het zijn vooral doeners. Dit uit zich in verschillende activiteiten. PGB is een gemeente die kan kijken naar wat goed gaat en wat belangrijk is om te behouden. Als gemeente hebben we op dit moment behoefte aan luisteraars en creatieve denkers, daadkrachtige en slagvaardige mensen, die nieuwe ontwikkelingen kunnen implementeren zonder de “oude” hierin te vergeten.