Wij zijn een warme, meelevende gemeenschap die samenkomt in de naam van God. We vinden variatie in kerkdiensten belangrijk. Ook elkaar en God ontmoeten vinden we belangrijk. We laten daarbij iedereen in zijn/haar waarde, je mag jezelf zijn in onze gemeente.

Visie
De protestantse gemeente Bruchterveld wil een gemeente zijn die:

 • Haar fundament kent in de verkondiging van het Bijbels evangelie
 • Ruimte geeft aan de verscheidenheid in geloofsbeleving om elkaar daarin te ontmoeten en te respecteren
 • Open wil staan voor de maatschappelijke actualiteit en dit een plaats geeft in de erediensten
 • Zich kenmerkt door de zorg voor elkaar en de naaste in de ruimste zin van het woord
 • Oog heeft voor wat zich aandient in onze moderne samenleving

Huidige situatie
We zijn een midden-orthodoxe, hechte plattelands-/dorpsgemeente met ongeveer 750 leden. Het kerkbezoek laat een dalende tendens zien en er is sprake van een toenemende randkerkelijkheid. Een groot aantal leden is actief in diverse commissies. De onderlinge verbondenheid met elkaar is groot. 

De gemeente is opgedeeld in wijken en aan elke wijk is een ouderling en een diaken toegewezen. De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, predikant, 1 jeugdouderling, 3 ouderling-kerkrentmeesters, voorzitter en scriba. 

De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen, waarin alle geledingen van de kerkenraad in vertegenwoordigd zijn. Zowel de diaconie, ouderlingen, kerkrentmeesters als jeugdouderlingen houden hun eigen vergaderingen, waarvan de uitkomsten telkens teruggekoppeld worden aan de kerkenraad.

Doelstellingen:

 • Creëren van een open kerkgemeenschap waar iedereen zich thuis voelt, gastvrije gemeente zijn
 • Gemeente die zich ook buiten de kerk presenteert, bijvoorbeeld vertegenwoordigd is bij dorpsactiviteiten en aangelegenheden
 • Onderlinge acceptatie van de verschillen in geloofsbeleving
 • Gemeenteleden inspireren en toerusten door middel van begeleiding en/of ondersteuning van catechese, kringwerk, jeugdwerk of leerhuis
 • Het dalende kerkbezoek een halt kunnen toeroepen
 • Randkerkelijken weten te prikkelen
 • Jongeren weten te bereiken en te betrekken
 • Gemeenteleden aanspreken op hun talenten en mee laten doen met activiteiten binnen de gemeente
 • Er moet helder en duidelijk leiderschap zijn, met een goede communicatie naar alle gemeenteleden

Wij als gemeente:

 • Leven vanuit vertrouwen in onze Heer
 • Blijven de komende drie jaar ruimte geven aan elkaar zodat God ieders leven kan laten bloeien en dat ieder zijn/haar talenten kan inzetten voor het Rijk van God
 • Vinden omzien naar elkaar belangrijk
 • Houden gevarieerde kerkdiensten en blijven over de inhoud daarvan in gesprek met elkaar. Traditie en vernieuwing gaan hand in hand.
 • Vinden dat het belangrijk dat alle leeftijdsgroepen op welke manier dan ook betrokken zijn bij onze gemeente
 • Staan open voor en tonen initiatief tot samenwerking met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt