Wie zijn we.
Ons site-adres is: https://www.pgbruchterveld.nl/

Protestantse Gemeente Bruchterveld
Broekdijk 36
7695 TD Bruchterveld

Protocol Doelstelling.
Met deze website willen we informatie verstrekken over en aan de kerkelijke gemeente van Bruchterveld. De informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van de gemeente, de activiteiten die gemeenteleden ontplooien, enz. De gegevens die op de website worden geplaatst zijn in de eerste plaats bedoeld om de eigen leden te informeren en in de tweede plaats om niet-leden en belangstellenden te interesseren. Op de website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de gemeente. Voor gemeenteleden en medewerkers vormt de website een platform om teksten en activiteiten met elkaar te delen, eventueel voorzien van beeld- en geluidsmateriaal. De website is een representatief product, een van de visitekaartjes van de gemeente. Daarom moet de kwaliteit gewaarborgd zijn.

Werkwijze.
De site is ontworpen in opdracht van de kerkenraad. Het beheer van de site is in handen gegeven van de webmasters. Iedereen kan mededelingen richten of informatie verstrekken aan de webmasters. Mededelingen die worden afgedrukt in de orde van dienst kunnen op de website worden geplaatst. De webmasters behouden zich het recht voor om bijdragen te plaatsen, maar ook eventueel te weigeren. Bijdragen kunnen door de webmasters worden aangepast ten behoeve van de kwaliteit van de website. Gemeenteleden, beroepskrachten, commissies, werkgroepen, e.d. worden gestimuleerd om regelmatig digitaal informatiemateriaal aan te leveren voor publicatie op de site. De kerkenraad is er verantwoordelijk voor dat de website daadwerkelijk wordt onderhouden door de webmasters. In geval van geschillen over de inhoud van de website, zal verwezen worden naar de voorzitter respectievelijk scriba van de kerkenraad.

Privacyverklaring
Zie onze privacybeleid.

Cookiestatement
Zie onze cookiestatement.

Disclaimer
De Protestantse Gemeente te Bruchterveld besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van de website en van de gegevens daarop. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. De Protestantse Gemeente te Bruchterveld is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet of door technische storingen.

De Protestantse Gemeente te Bruchterveld kan niet garanderen, dat de op de site vermelde hyperlinks (nog) juist zullen zijn wanneer zij worden geraadpleegd. De Protestantse Gemeente te Bruchterveld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar, al dan niet via hyperlinks, wordt verwezen. De Protestantse Gemeente te Bruchterveld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen en verwerken van aan Protestantse Gemeente te Bruchterveld verzonden e-mail berichten.

Beeld- en geluidmateriaal worden alleen op de website geplaatst als ze het onderwerp of de persoon respecteren. Daarnaast mogen deze materialen geen negatieve beeldvorming over onze gemeente oproepen. Als bezwaar bestaat tegen de publicatie van bepaald beeld- of geluidmateriaal zullen de webmasters deze op verzoek verwijderen.

De webmasters besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de informatie die is en wordt geplaatst op de website. Toch is het mogelijk, dat erin zowel de website, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. De kerkenraad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie. De kerkenraad aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De webmasters spannen zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. Mocht de mening bestaan dat zaken verwijderd zouden moeten worden, om welke reden dan ook, dan is een e-mail aan een van de webmasters, onder vermelding van de reden, over het algemeen voldoende. De webmasters zullen dan zo spoedig mogelijk een beslissing nemen betreffende de klacht en indien gegrond, het desbetreffende naar tevredenheid verwijderen.

De website is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Wat zijn de regels bij het reageren op artikelen op pgbruchterveld.nl?
Lezers wordt de gelegenheid geboden om te reageren op geselecteerde artikelen, commentaren en columns. Scherpe en kritische reacties dragen bij aan het debat. Om de discussie in goede banen te leiden, gelden de volgende spelregels.

  • De webmasters die onder een valse naam worden ingestuurd worden geweigerd.
  • De webmasters heeft het recht om zonder verdere toelichting bijdragen te weigeren, te bewerken of in te korten.
  • Reacties moeten kort en bondig zijn, leesbaar en begrijpelijk zijn en inhoudelijk betrekking hebben op het onderwerp van het betreffende artikel.
  • Voor de discussie gelden elementaire fatsoensnormen. Schuttingtaal en scheldwoorden zijn niet toegestaan.
  • Reacties die beledigend of discriminerend zijn, (oncontroleerbare) beschuldigingen, bedreigingen bevatten of oproepen tot haat of geweld worden niet geplaatst.
  • Reacties mogen geen privégegevens van derden bevatten.
  • Reacties mogen geen auteursrechten overtreden en geen commerciële boodschappen bevatten.
  • Correcties en aanvullingen op artikelen zijn welkom. Inhoudsloze kritiek wordt niet geplaatst.
  • Het IP-adres vanwaar wordt gereageerd wordt altijd vastgelegd.

Aansprakelijkheid van sociale Media.
Onder andere Facebook, Linkedin, YouTube, Pinterest, Google en Twitter zijn externe, opensource webapplicaties. De Protestantse Gemeente te Bruchterveld is niet aansprakelijk voor fouten in de betreffende systemen of functionaliteiten.

Veranderingen.
Mocht Protestantse Gemeente Bruchterveld veranderingen aanbrengen in het beleid ten aanzien van disclaimer en informatiebewaking dan hoort u dat te weten. Veranderingen hieromtrent maken wij kenbaar op deze pagina. Indien wij dit beleid aanpassen dan zullen wij hierop de aandacht vestigen via hyperlinks. Op deze manier bent u altijd in de gelegenheid ons beleid ten aanzien van ‘informatie’ te volgen.