Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: ds. Rohaan, ouderling van dienst: Ria Meinen en organist: Marja Nijmeijer.  
Int.l. 92:1,2. lied:92:7,8. Lied78:1,4. 1 Tess.4:1-8. Matt.25:14-30. Lied van de talenten. Lied:377:1,2,4,5,7. Lied:799:1,5.