Na het vertrek van onze predikant op 11 juli jl. belanden we als gemeente in de vacature-tijd=bezinningstijd!

Als u dit leest is het begin december 2021 en zijn we vijf maanden verder in de bezinningstijd. In die maanden heeft de kerkenraad niet stil gezeten, voortvarend werden de zaken opgepakt die het uiteindelijk mogelijk moeten maken het daadwerkelijke beroepingswerk te kunnen starten.

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad moeten in de voorbereidingstijd nog al wat werkzaamheden en taken worden verricht die niet allemaal door de voltallige kerkenraad behoeven te worden gedaan. Een kleine (voorbereidings-)commissie van 3 personen, die regelmatig met de kerkenraad communiceert , volstaat. Deze voorbereidingscommissie vormt later de kern van de beroepingscommissie en bestaat uit de kerkenraadsleden Gerrit Meier (ouderling-kerkrentmeester), Nico Altena (diaken) en Roelof Prins (wijkouderling).

De kerkenraad heeft inmiddels besloten om een beroepingscommissie te vormen van maximaal 7 personen. Uit de kerkenraad de 3 leden van de voorbereidingscommissie en uit de gemeente 4 personen als vertegenwoordiging uit groepen en delen van de gemeente die zeker vertegenwoordigd moeten zijn. Op dit moment kunnen we nog geen precieze startdatum noemen, maar de verwachting is dat de kerkenraad in februari/maart  zo ver is om de definitieve samenstelling van de beroepingscommissie aan u bekend te kunnen maken.

Hoever zijn we inmiddels met de voorbereidingszaken?

  1. Financieel/organisatorische zaken;
  2. Beschrijving kerkelijke gemeente en beoogde ontwikkeling;
  3. Beschrijving burgerlijke gemeente;
  4. Profiel te beroepen predikant;
  5. Beroepingscommissie.

Ad.1

De kerkenraad moet een verklaring aanvragen bij het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken, die duidelijk maakt dat onze gemeente voldoende financiële draagkracht heeft om een beroep te kunnen uitbrengen, de zgn. solvabiliteitsverklaring.

In de vorige kerkklank hebben het college van kerkrentmeesters duidelijk omschreven wat wij als gemeente allemaal moeten overleggen om de verklaring te kunnen binnenhalen en hebben ze de keuze van de kerkenraad om te gaan voor een werktijdpercentage van 70% van de te beroepen predikant goed onderbouwd. Ze zijn voor safe gegaan, in een tijd van een dalende aandacht voor de kerk in zijn algemeenheid, mogen we hier als plaatselijke Protestants Gemeente Bruchterveld heel blij mee zijn!

Het was de bedoeling dat we op de gemeentemorgen van 28 november u hierover nader zouden informeren en uiteindelijk te vragen in te stemmen met het voorstel van de kerkenraad. Maar dit loopt nu even wat anders, zie daarvoor de beschreven en te volgen route die het college van kerkrentmeester nu aan u voorstelt in deze kerkklank……. (uw schriftelijke reactie graag vóór 15 december a.s.!)  email: administratie@pgbruchterveld.nl

Ook moet de gemeente, volgens artikel 10 van de Generale Regeling voor de Predikants-traktementen, woon- en werkruimte aanbieden aan de te beroepen predikant. De kerkenraad heeft besloten om de huidige pastorie – na het geven van een grondige onderhoudsbeurt – weer beschikbaar te stellen voor de nieuwe predikant. Om het pand niet te laten “verloederen” wordt het  – tot de intrek van de nieuwe predikant – tijdelijk en eenmalig verhuurd aan de familie Van der Veen uit Hardenberg.  Als gemeente kunnen we dus ook voldoen aan de eis (van artikel 10) om de te beroepen predikant woon- en werkruimte aan te bieden!  

Ad.2

De te beroepen predikant moet een juist beeld van de vacante gemeente kunnen krijgen. Hierbij valt te denken aan:

  1. Enkele aspecten van de (recente) plaatselijke (kerk) geschiedenis.
  2. De samenstelling van de gemeente naar doop-, belijdende- en gastleden, randleden, leeftijd, sociale structuur, enzovoort.
  3. De organisatie en invulling van het kerkelijk werk aan bijvoorbeeld: eredienst, catechese, vorming en toerusting, pastoraat, diaconaat, kerkenraad, jeugd- en ouderenwerk, taakverdeling tussen kerkenraad en predikant, verhouding tot andere kerkgenootschappen, enzovoort.

In de praktijk bestaat het beeld van bovenstaande punten natuurlijk wel al, maat zal door ons toch nog even bijeen geschraapt moeten worden, uitmondend in een A-viertje informatie. Wat dit betreft geeft onze website overigens ook al de nodige informatie.

Het is echter wel essentieel om hierbij ook het door de kerkenraad voor vier jaar vastgestelde beleidsplan te betrekken. Voor de te beroepen predikant bevat dit belangrijke informatie. Wat betreft dit onderdeel heeft de kerkenraad niet stilgezeten in de afgelopen tijd. Ons beleidsplan was verouderd en aan vernieuwing toe, daarom is er gezamenlijk gewerkt aan een nieuw plan, we noemen het: “Toekomstplan Protestantse Gemeente Bruchterveld 2021-2025” met als missie: “We hebben jouw hart nodig”.

In het plan zijn een 7-tal beleidsdoelen nader uitgewerkt, met concrete stappen om te zetten en -waar mogelijk- is ook een start en eindmeting bepaald. In het plan staan de actiepunten waaraan de kerkenraad in de komende jaren gaat werken. Graag verwijzen wij u naar dit toekomstplan, dat evenals de financiële stukken ter inzage ligt en waarover u vóór 15 december 2021 uw reacties kunt sturen naar de scriba Marcel Rolfes, via email: scriba@pgbruchterveld.nl

Ad.3

De te beroepen predikant zal zich ongetwijfeld via de website van de burgerlijke gemeente Hardenberg en ter plaatse via informatie van Plaatselijk Belang Bruchterveld-Ebbenbroek op de hoogte willen stellen van de context waarin hij of zij beroepen wordt. Wij kunnen hierbij behulpzaam zijn door ook informatie te verzamelen.

Ad.4

Aan de profielschets (het predikantsprofiel) moet nog worden gewerkt, door ons maar ook door de kerkenraad. In de komende kerk raadsvergaderingen zal dit punt onderdeel van de agenda uitmaken. Uit het resultaat van de bezinningsmomenten hierover en hetgeen hierboven onder Ad.2 is genoemd, zal uiteindelijk het profiel van de te beroepen predikant al in contouren zichtbaar worden. Het gaat er om daarin de accenten aan te brengen, die niet te algemeen  geformuleerd zijn.  Modellen van profielschetsen kunnen we vinden op de website van de landelijk kerk: www.protestantsekerk.nl/vacature-in-uw-gemeente. Dus we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Ad.5

Over de vorming van de beroepingscommissie is in de inleiding van dit stuk al het nodige gezegd. Ook dit punt zal in de komende kerk raadsvergaderingen hoog op de agenda staan. Via kerkklank, Leef Mee  en website houden we u op de hoogte.

Tenslotte.

Als kerkenraad en voorbereidingscommissie hebben we de goede hoop dat we – ondanks de crisis waarin we nu leven – in de lente van het nieuwe jaar een frisse en groene start kunnen maken met het beroepen van een nieuwe predikant. Wij zien uit naar een nieuwe ambtsdrager, een herder en leraar aan wie de bediening van Woord en Sacramenten is opgedragen. Het werk van de predikant is een dienst die je niet zelf hebt bedacht, maar waartoe je geroepen bent door de Heer van de kerk. Het is een dienst die je wordt toevertrouwd door de gemeente Bruchterveld. Wij zoeken dus een nieuwe ambtsdrager die niet wordt benoemd maar geroepen (beroepen!).

Wij als voorbereidingscommissie wensen u en jullie sterkte toe om de komende tijd van deze pandemie crisis door te komen en ondanks alles toch ook goede en gezegende Kerstdagen toegewenst.

Wij eindigen met de omschrijving van het eerste doel van ons nieuwe beleidsplan: Wij stellen ons vertrouwen op de Heer, onze God, want in Zijn hand ligt heel ons levenslot!

Tot Ziens!

De hartelijke groeten van Gerrit, Nico en Roelof.