In de afgelopen jaren is gebleken dat het steeds moeilijker wordt om alle posten binnen de organisatie van onze gemeente bemand te krijgen. Dat geldt voor mensen die plaats willen nemen in commissies maar ook voor ambtsdragers. Er ontstonden steeds meer vacatures en de kerkenraad voelde zich genoodzaakt om op zoek te gaan naar een manier om met minder mensen het nodige kerkenwerk te kunnen doen. Tegelijkertijd besloot de kerkenraad om meer facetten van het jeugdwerk (catechisatie) bij de predikant onder te brengen om zo de binding tussen de (oudere) jeugd en de kerk te verstevigen. Omdat deze veranderingen een behoorlijke ingreep in de huidige organisatie zouden kunnen betekenen, werd een werkgroep in het leven geroepen om de mogelijkheden te onderzoeken.

Omdat Bruchterveld niet de enige gemeente is die met organisatorische problemen te kampen heeft (het is een landelijke tendens) en veel Protestantse Gemeentes ons al voorgingen in het aanpassen van hun organisatie, heeft de commissie informatie ingewonnen bij gemeentes uit heel Nederland. Afgelopen december kwam de werkgroep met een voorstel voor een nieuwe organisatievorm naar de kerkenraad en dat voorstel werd in grote lijnen aangenomen.

Door publicaties in de kerkklank, leefmee en via andere gangbare media willen we u als gemeente op de hoogte brengen van onze voorgenomen plannen. We doen dit deels in stappen (leefmee) omdat het anders wel héél veel informatie in één keer is. In de kerkklank van maart zal wel het hele plan worden geplaatst.

Daarnaast willen we de nieuwe organisatievorm toelichten op een gemeenteochtend die gehouden zal worden op zondag 31 maart na afloop van de ochtenddienst. Het gaat dan puur om het uitleggen van de structuur, niet om de invulling/inhoud ervan (volgt op een later moment). Uiteraard bent u hiervoor van harte uitgenodigd.

De nieuwe organisatie rust in het kort gezegd op twee pijlers:

  1. Organisatie in wijken (pastoraat)
  2. Organisatie in gemeenteopbouw

De eerste pijler (organisatie in wijken) willen we dit jaar (2019) invoeren. Dit moet in één keer gebeuren, het kan organisatorisch gezien niet geleidelijk. Voor het invoeren van de tweede pijler (organisatie in gemeenteopbouw) willen we een jaar uittrekken. Dit zal dan halverwege 2020 rond moeten zijn. In de praktijk zal er in de gemeenteopbouw niet meteen van alles veranderen maar zal dit geleidelijk gaan, uiteraard in overleg met alle betrokkenen (voornamelijk kerkelijke commissies).

In deze leefmee wordt punt 1, de organisatie in wijken uitgelegd. Organisatie in wijken (pastoraat)

Op dit moment bestaat onze gemeente uit 9 wijken. Die wijken worden beheerd door een wijkouderling en een wijkdiaken (beide zijn ambtsdrager, lid van de kerkenraad).

In de nieuwe vorm zijn er 4 wijken die worden beheerd door een wijkteam bestaande uit 1 ouderling-wijkhoofd (aanspreekpunt/coördinator van de wijk, ambtsdrager en lid van de kerkenraad) en een aantal (waarschijnlijk 4) bezoekmedewerkers. Deze bezoekmedewerkers zijn geen ambtsdrager.

De rol van de predikant zal hier vooral vraaggericht zijn; zij zal aanwezig zijn waar nodig binnen de mogelijkheden van haar taakomvang.

In een schematische voorstelling ziet dit er als volgt uit:

Informatie over punt 2, de organisatie in gemeenteopbouw, kunt u volgende week lezen op de leefmee. Het totale plan zal ook verschijnen in de kerkklank van maart 2019.

Namens de kerkenraad,
Tineke Schepers, scriba