In de afgelopen jaren is gebleken dat het steeds moeilijker wordt om alle posten binnen de organisatie van onze gemeente bemand te krijgen. Dat geldt voor mensen die plaats willen nemen in commissies maar ook voor ambtsdragers. Er ontstonden steeds meer vacatures en de kerkenraad voelde zich genoodzaakt om op zoek te gaan naar een manier om met minder mensen het nodige kerkenwerk te kunnen doen. Tegelijkertijd besloot de kerkenraad om meer facetten van het jeugdwerk (catechisatie) bij de predikant onder te brengen om zo de binding tussen de (oudere) jeugd en de kerk te verstevigen. Omdat deze veranderingen een behoorlijke ingreep in de huidige organisatie zouden kunnen betekenen, werd een werkgroep in het leven geroepen om de mogelijkheden te onderzoeken.

Omdat Bruchterveld niet de enige gemeente is die met organisatorische problemen te kampen heeft (het is een landelijke tendens) en veel Protestantse Gemeentes ons al voorgingen in het aanpassen van hun organisatie, heeft de commissie informatie ingewonnen bij gemeentes uit heel Nederland. Afgelopen december kwam de werkgroep met een voorstel voor een nieuwe organisatievorm naar de kerkenraad en dat voorstel werd in grote lijnen aangenomen.

Door publicaties in de kerkklank, leefmee en via andere gangbare media willen we u als gemeente op de hoogte brengen van onze voorgenomen plannen. We doen dit deels in stappen (leefmee) omdat het anders wel héél veel informatie in één keer is. In de kerkklank van maart zal wel het hele plan worden geplaatst.

Daarnaast willen we de nieuwe organisatievorm toelichten op een gemeenteochtend die gehouden zal worden op zondag 31 maart na afloop van de ochtenddienst. Het gaat dan puur om het uitleggen van de structuur, niet om de invulling/inhoud ervan (volgt op een later moment).

Uiteraard bent u hiervoor van harte uitgenodigd.

De nieuwe organisatie rust in het kort gezegd op twee pijlers:

  1. Organisatie in wijken (pastoraat)
  2. Organisatie in gemeenteopbouw

De eerste pijler (organisatie in wijken) willen we dit jaar (2019) invoeren. Dit moet in één keer gebeuren, het kan organisatorisch gezien niet geleidelijk. Voor het invoeren van de tweede pijler (organisatie in gemeenteopbouw) willen we een jaar uittrekken. Dit zal dan halverwege 2020 rond moeten zijn. In de praktijk zal er in de gemeenteopbouw niet meteen van alles veranderen maar zal dit geleidelijk gaan, uiteraard in overleg met alle betrokkenen (voornamelijk kerkelijke commissies). In deze leefmee wordt punt 2, de organisatie in gemeenteopbouw uitgelegd. De uitleg van punt 1, de organisatie in wijken, is uitgelegd in de leefmee van vorige week. Daarnaast is het hele plan ook gepubliceerd in de kerkklank van maart 2019.

Organisatie in gemeenteopbouw

De gemeente wordt ingedeeld in 4 doelgroepen te weten: jeugd (0-25), starters (26-45), middengroep (46-70) en ouderen (71 en ouder). Elke doelgroep wordt beheerd door 1 diaken (aanspreekpunt/coördinator, ambtsdrager en lid van de kerkenraad) die wordt ondersteund door wat nu veelal de kerkelijke commissies zijn. Binnen de doelgroepen wordt gericht aan gemeenteopbouw gewerkt. De predikant krijgt hier een grote(re) rol in en zal het totaaloverzicht houden. De organisatie voor gemeenteopbouw is wijkdoorbrekend en aanbodgericht. Schematisch levert dat het volgende plaatje op:

Verdere organisatie

In de totale organisatie verandert niet zo heel veel. Er zullen in de nieuwe situatie minder ‘vaste’ mensen nodig zijn die zich voor een langere periode verbinden aan het uitvoeren van een taak. Uit ervaring in en ook buiten Bruchterveld is nl. gebleken dat veel mensen wel wat willen doen, maar niet voor langere tijd. Daarom is er in de nieuwe situatie voor gekozen dat meer mensen zich voor de duur van een klus (of een project) kunnen inzetten binnen de kerk.


* wellicht 1 jeugdouderling en 1 jeugddiaken
** optioneel; wellicht zinvol ter ondersteuning

We hopen dat u met deze uitleg een beetje een beeld gekregen hebt van hoe de nieuwe organisatievorm voor onze gemeente eruit gaat zien.

Als kerkenraad zijn we blij dat het is gelukt om een nieuwe organisatiestructuur te bedenken die past bij onze gemeente. We hebben er vertrouwen in dat het toekomstbestendig is en dat we van hieruit verder kunnen bouwen. Daarbij mogen we weten dat we niet alleen vertrouwen op ons eigen kunnen maar dat we ook in de toekomst mogen vertrouwen op de hulp van de Heer, onze God.

Namens de kerkenraad,
Tineke Schepers, scriba