Kort infobulletin beroepingswerk (1 nov. 2022)

In de afgelopen tijd zijn we als commissie vaak bij elkaar geweest. Verschil-lende namen van kandidaten passeerden de revue. Een kleine inschatting daar-van komt neer op een aantal van circa veertig door ons onderzochte namen van kandidaten. Ook door de gemeenteleden aangedragen namen zijn hierbij onderzocht en getoetst aan de profielschets. Nog niet zo lang geleden kwam het tot een persoonlijke ontmoeting in De Ark. Maar helaas moest de betreffende kandidaat later om persoonlijke redenen -hoe zeer het haar ook speet- de sollicitatieprocedure beëindigen. Dit was overigens niet de eerste keer dat een procedure moest worden afgebroken. Vlak voor de afgelopen zomervakantie was dat ook het geval. Wij hebben de procedures geëvalueerd en vinden het jammer dat het zo gelopen is, het is niet anders. “Je kunt er alleen maar van leren”, vinden we. 

Eén ding is ons echter wel duidelijk geworden, we zijn weliswaar op zoek naar een predikant voor onze gemeente, maar je beroept hem of haar niet alleen. Het hele gezin van een predikant moet een plaats krijgen in ons dorp of minimaal achter de beslissing staan om te komen. De afwegingen om wel of niet te komen worden daardoor talrijker en ingewikkelder. Ook de tijd waarin de ene crisis blijkbaar de ander opvolgt werkt niet in hun voordeel en bemoeilijkt het zetten van ingrijpende stappen in een relatie en/of gezinssituatie van kandidaat predikanten. We denken dat we daar in de komende tijd meer en meer rekening mee moeten houden bij ons beroepingswerk. 

Belangrijk is ook dat er iemand gevonden wordt die voor 28 uur per week  (70%  fte) in onze gemeente wil werken en bij onze gemeente past! Tegelijkertijd realiseren we ons dat het zoekgebied onder de kandidaten die dat willen – hoe raar dat ook klinkt- beperkt blijkt te zijn. Dit punt hebben we de komende tijd dan ook hoog op de agenda staan.

Maar voorlopig gaan we verder op de ingeslagen weg en zingen zacht lied 416 

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Tot ziens!

De beroepingscommissie,

Nico Altena/Heddy v.d. Velde/Roelof Prins/Gerrit Meier/Sikko Smid/Alien Moltman

Judith Hamhuis/ ds. Gijsbert Rohaan