Inleiding

Elke kerkelijke gemeente wordt geacht een beleidsplan te hebben waarin vermeld staat welke plannen zij heeft op diverse gebieden. Ook onze gemeente heeft een beleidsplan ‘Panta Rhei’ die in 2013 is opgesteld en het beleid voor de periode 2013 – 2017 vastgelegd heeft. Op een klein aantal na zijn alle gestelde doelen gehaald. Een goede prestatie voor een relatief kleine gemeente als de onze. Tijd dus om door middel van bezinning en gesprekken een nieuw beleidsplan op te stellen.

Hoe zijn we tot dit beleidsplan gekomen?
De kerkenraad heeft als eerste stap in twee vergaderingen gesproken over onze missie en visie, en de thema’s die zij denkt dat de komende vijf jaar van belang zijn voor onze gemeente. Zij heeft hierbij uitgesproken dat ze een breed draagvlak wil voor het nieuwe beleidsplan.

Hiervoor zijn er groothuisbezoeken georganiseerd in voorjaar 2017 waarin gemeenteleden onderling hebben gesproken over onze missie, visie en thema’s voor de komende vijf jaar. Hieruit is een vervolgavond gekomen voor de gemeente waarbij alle ‘resultaten’ gepresenteerd zijn en we met elkaar een vervolgstap hebben gemaakt met het concreet maken van drie thema’s.

De kerkenraad heeft vervolgens dit alles meegenomen in het schrijven van een beleidsplan. Het uiteindelijke beleidsplan heeft ze teruggekoppeld naar heel de gemeente en specifiek naar de verschillende werkgroepen van onze gemeente.

We hebben bij dit proces gebruik gemaakt van de waarderende methode (die gaat uit van wat we waarderen in onze gemeente en waarin onze kracht ligt, in plaats van bij problemen te starten) en een ‘scan’ van Warren. Deze scan is ontworpen om jezelf als gemeente te ‘scannen’ en zo te zien wat je sterke en zwakke punten zijn.

Wat is het doel van ons beleidsplan?
We willen richting geven in het werk dat we gaan doen de komende drie jaar in onze gemeente. Het beleidsplan verwoordt ons verlangen naar hoe we de komende drie jaar gemeente willen zijn en beschrijft wat we wel/niet gaan doen. Door middel van jaarplannen, die de kerkenraad en de verschillende groepen in onze gemeente jaarlijks schrijven, willen we meten of we die kant ook opgaan.