De kerkenraad vergadert maandelijks, de vergaderdata zijn terug te vinden op de site van de kerk.

In de week voor de kerkenraadsvergadering vergadert het moderamen. 

In juli of augustus wordt er niet vergaderd (al naar gelang de zomervakantie niet).

Ingekomen stukken worden in behandeling genomen als zij uiterlijk op de vrijdag, voorafgaande aan de moderamenvergadering, bij het moderamen binnen zijn gekomen.

Post bestemd voor de kerkenraad (bijv. trouwkaarten, geboortekaarten, overlijdensberichten, e.d.) kunt u aan de scriba zenden.