In de maand september vindt de actie Solidariteitskas plaats. Als u in het verleden een machtiging hebt afgegeven voor deze actie dan wordt het toegezegde bedrag door ons geïncasseerd in deze maand. U hoeft dus niets te doen.

Hebt u een toezegging gedaan en daarbij aangegeven dat u zelf overmaakt, dan willen wij u hierbij vriendelijk vragen om uw bijdrage zelf over te maken op bankrekening NL72RABO0324910347 t.n.v. Prot. Gem. Bruchterveld onder vermelding van Actie Solidariteitskas.

Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met één van de Kerkrentmeesters.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en bijdrage,
College van Kerkrentmeesters

Wat houdt deze actie in?
Per belijdend lid dragen wij als Protestantse Gemeente Bruchterveld € 5,- af aan de landelijke kerk (verplichte afdracht) en dit is bestemd voor financiële ondersteuning van andere gemeenten in nood en voor bovenplaatselijk pastoraat. De landelijke kerk adviseert om € 10,- per lid te vragen, waarbij het resterende bedrag ten goede komt aan de eigen gemeente. Wij hebben gekozen om het eigen deel te bestemmen voor de bekostiging van het Jaarboekje en de Kerkklank.